Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Glaslijn Direct

Artikel 1: Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder “Gebruiker” verstaan Glaslijn Direct, die deze voorwaarden in overeenkomsten, offertes of andere documenten hanteert.
 2. Onder “Wederpartij” wordt verstaan elke persoon of entiteit die de geldigheid van deze voorwaarden heeft aanvaard.
 3. Onder “Consument” wordt verstaan een natuurlijk persoon die handelt buiten de uitoefening van een beroep of bedrijf en deze voorwaarden heeft aanvaard.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en transacties tussen Glaslijn Direct en haar Wederpartij, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Deze voorwaarden hebben voorrang boven eventuele voorwaarden van de Wederpartij.
 3. De toepasselijkheid van de voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk afgewezen, tenzij schriftelijk en ondubbelzinnig anders overeengekomen.
 4. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig als ze schriftelijk door Glaslijn Direct zijn bevestigd.
 5. Bij toekomstige transacties worden de voorwaarden automatisch van toepassing geacht.

Artikel 3: Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Glaslijn Direct zijn vrijblijvend.
 2. Glaslijn Direct behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.
 3. Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Voor consumenten zijn de prijzen inclusief BTW.

Artikel 4: Levertijd en Transport

 1. Overeengekomen levertijden zijn indicatief en niet fataal.
 2. Bestellingen op afroep dienen binnen de afgesproken termijn te worden afgenomen.
 3. Vertraging door externe werkzaamheden moet tijdig worden gemeld. Bij vertraging door deze omstandigheden is Glaslijn Direct niet schadeplichtig.
 4. De Wederpartij is verplicht de goederen op de afgesproken datum af te nemen. Bij nalatigheid heeft Glaslijn Direct het recht de goederen op kosten en risico van de Wederpartij op te slaan of de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

 1. Geleverde goederen blijven eigendom van Glaslijn Direct totdat de volledige betaling is voldaan.
 2. Goederen blijven in eigendom van Glaslijn Direct als zekerheid voor alle vorderingen op de Wederpartij.
 3. De Wederpartij mag de goederen niet vervreemden of bezwaren zolang er nog betalingen verschuldigd zijn.
 4. Bij niet-nakoming van betalingsverplichtingen of andere verplichtingen heeft Glaslijn Direct het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en schadevergoeding te eisen.
 5. In dergelijke gevallen is Glaslijn Direct gerechtigd de goederen terug te nemen, waarbij de Wederpartij alle medewerking moet verlenen.

Artikel 6: Overmacht

 1. Bij overmacht heeft Glaslijn Direct het recht de overeenkomst te ontbinden zonder schadevergoeding.
 2. Overmacht omvat onder andere oorlog, oproer, epidemieën, brand, productiestop, transportproblemen, werkstakingen, diefstal, niet-levering door leveranciers, en overheidsmaatregelen die de uitvoering van de overeenkomst bemoeilijken.

Artikel 7: Veiligheid en Aansprakelijkheid

 1. De Wederpartij is verantwoordelijk voor de veiligheid op de bouwplaats.
 2. Glaslijn Direct is niet aansprakelijk voor schade die de factuurwaarde van de geleverde zaken en diensten overstijgt.
 3. Aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
 4. Glaslijn Direct is niet aansprakelijk voor schade door deugdelijke uitvoering van plaatsing volgens normen en voorschriften.
 5. Schade door onjuiste sponningen, weersomstandigheden, of andere omstandigheden buiten de controle van Glaslijn Direct vallen buiten de aansprakelijkheid.

Artikel 8: Garanties en Reclamatie Glas

 1. Toleranties in afmetingen en gewichten conform NEN-normen.
 2. De Wederpartij garandeert de juistheid van verstrekte gegevens betreffende afmetingen en hoeveelheden.
 3. Speciale merken of kwaliteit van hulpmiddelen worden alleen gebruikt indien uitdrukkelijk overeengekomen.
 4. Garanties op geleverd glas worden bepaald door de fabrikant.
 5. Geen garantie zolang de Wederpartij niet aan alle verplichtingen heeft voldaan.
 6. Glas wordt geplaatst volgens normen en praktijkrichtlijnen.
 7. Breuk door lokale opwarming, mechanische breuk en condensvorming vallen buiten de garantie.
 8. Reclamaties moeten binnen 2 werkdagen na levering of facturering schriftelijk worden gemeld.

Artikel 9: Betaling

 1. Betalingen door de Wederpartij dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden. Voor consumenten geldt een termijn van 14 dagen.
 2. Bij niet-tijdige betaling worden alle bedragen direct opeisbaar en kan Glaslijn Direct verdere leveringen opschorten.
 3. Bij niet-tijdige betaling is de Wederpartij rente en kosten verschuldigd volgens de geldende wet- en regelgeving.
 4. Bij faillissementsaanvraag door Glaslijn Direct zijn ook de kosten voor faillissementsaanvraag verschuldigd.

Artikel 10: Toepasselijk Recht

 1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Glaslijn Direct en de Wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
020 - 61 77 016